ANBI status


Gegevens ANBI status
 
Stichting Dorpsraad Swalmen

Postadres: Van Oeststraat 23, 6071 EA Swalmen
Bezoekadres: Markt 3a

Banknummer: NL78 RABO 0140 9548 80 t.n.v. Stichting Dorpsraad Swalmen

Activiteit:            De stichting heeft ten doel:
a. een schakel te zijn tussen de lokale bevolking van Swalmen en de gemeente
Roermond.
b. Daarnaast heeft de stichting tot doel te luisteren naar ideeën, wensen en
problemen van de burgers. Het streven hierbij is de leefbaarheid van Swalmen te
verhogen en te behouden.
c Het faciliteren en ondersteunen van Swalmen in de gemeente Roermond om de
kwaliteit van de directe woon- en leefomgeving van de bewoners in Swalmen,
hun welzijn en hun betrokkenheid bij de wijk te verbeteren;
d. belangenbehartiging in het kader van de leefbaarheid en een gezond milieu;
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan:       Zie de diverse projecten op de website www.dorpsraadswalmen.nl
 1. De inspanningen van de stichting dienen primair het doel, het algemeen belang van de inwoners van het dorp Swalmen in de meest ruime zin van het woord, te behartigen. Teneinde richting te kunnen geven aan plannen en verwachtingen, zal het bestuur een dorpsplan opstellen, waarin de visie van de dorpsraad op zowel de korte, als op de lange termijn wordt neergelegd.
 2. De onderwerpen die per thema door de bewoners zijn ingebracht zijn te verdelen in: Woon- en Leefomgeving en Fysiek, Accommodatie en Sociale Samenhang, Recreatie en Toerisme, Groen en Natuur en Communicatie.
 3. Dit dorpsplan is niet beperkt in reikwijdte, maar kan de volgende elementen bevatten:
 • Een analyse van het dorp, de dorpscultuur en haar inrichting en demografie;
 • Een inventarisatie van knelpunten en mogelijke probleemsignaleringen;
 • Een voorstel voor het oplossen van de gevonden knelpunten/problemen in het dorp;
 • Een schatting van de inzet van financiële middelen, tijdspanne en arbeidscapaciteit die nodig zijn om te kunnen komen tot realisering van de voorgestelde oplossingen;
 • Verkeersveiligheid;
 • Recreatieve voorzieningen (wandel en fietspaden);
 • Speel/sportvoorzieningen;
 • Behoud natuurhistorische elementen;
 • Behoud natuur;
 • Dorpskernplannen;
 • Wonen, welzijn en zorgvoorzieningen.
 
 • Het dorpsplan zal in bovengenoemde thema’s grotendeels uitgewerkt worden en vervolgens worden aangeboden aan het college van de gemeente Roermond; het dorpsplan kan door het bestuur worden bijgesteld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. Tweemaal per jaar zal het plan aan de gemeente worden voorgelegd ter evaluatie.

RSIN :    853432302
Functie van de bestuurders:
Voorzitter:                         Dhr John van den Groenendal    vrijwilliger      geen beloning
 1. De voorzitter is belast met:
 • de algemene leiding van en de coördinatie binnen het bestuur;
 • de zorg voor een goede communicatie binnen het bestuur;
 • het (laten) uitvoeren van besluiten van de vergadering(en);
 • het in voorkomende gevallen optreden als vertegenwoordiger van de inwoners;
 • het nemen van beslissingen bij staking van stemmingen in de bestuursvergaderingen;
 • de zorg voor de juiste toepassing en naleving van het gestelde in de statuten en het huishoudelijke reglement;
 1. Voorts is hij bevoegd tot delegatie van de hem in dit artikel onder 1. opgedragen taken aan andere daarvoor beschikbare bestuursleden.
 2. De voorzitter is ook gemachtigde van de bankrekening van de Stichting.
Secretaris:                          Dhr. Leon Konings     vrijwilliger         geen beloning
 1. De secretaris is belast met:
 • de leiding over de administratieve gang van zaken binnen de stichting;
 • de zorg voor een goede schriftelijke communicatie van het bestuur met personen en instanties buiten het bestuur;
 • het tijdig oproepen voor vergadering(en);
 • het op juiste wijze behandelen en archiveren van inkomende – en uitgaande stukken;
 • het (eventueel door een notulist(e) laten) opstellen van notulen en vergaderverslagen;
 • het (laten) bijhouden van het archief;
 • de opstelling van het jaarverslag.
 1. De secretaris is bevoegd om uitgaande post te ondertekenen.
Penningmeester:                    Dhr. Rick Wijts                  vrijwilliger         geen beloning
 1. De penningmeester dient aan het bestuur de nodige aanwijzingen te geven voor een goede en verantwoorde financiële administratie en de daarmee samenhangende aspecten.
 2. De penningmeester waakt voor de tijdige inning van vorderingen van de stichting en van de overigens aan de stichting verschuldigde bedragen, en is gemachtigd tot het doen van alle uitgaven.
 3. De penningmeester draagt zorg voor de geldmiddelen van de onder het beheer van de stichting staande fondsen. Hij draagt verder zorg voor de afzonderlijke administratie van de bezittingen, baten en lasten van de stichting.
 4. De penningmeester draagt zorg voor een overzichtelijke boekhouding welke de stand van bezittingen, vorderingen en schulden en de daarin van dag tot dag optredende wijzigingen weergeeft.
 5. De penningmeester brengt indien gewenst in de vergaderingen van het bestuur van de stichting verslag uit over de financiële gang van zaken.
 6. Bij aftreden van de penningmeester gebeurt de overgave en overname van de geldswaarden binnen veertien dagen na het in functie treden van de nieuwbenoemde penningmeester.