2015-2017: Groenstrook Robijnstraat/Molenweg


In onderstaand verslag kunt u lezen hoe het project 'Groenstrook Robijstraat/Molenweg' tot stand is gekomen en is gerealiseerd door de werkgroep Leefomgeving van de Dorpsraad:

Juni 2017

Vrijwilligers plegen jaarlijks onderhoud en deze brief wordt verstuurd naar de omwonenden om het speelveld schoon en toegankelijk te houden voor kinderen.


April 2017
Op 6 april is er een houten bruggetje geplaatst als aanvulling op de speelgelegenheid in de Groenstrook. Een jaar na de feestelijke opening is de groenvoorziening alweer wat groener geworden! En de bloesem staat mooi in bloei.Maart 2016

Op 16 maart is de groenstrook Robijnstraat/Molenweg feestelijk geopend. Op deze dag hebben de leerlingen van Basisschool Octopus samen met wethouders Gerard IJff en Raya Fick en de leden van onze werkgroep Groen de groenstrook aan de Robijnstraat/Molenweg aangeplant. Het beheer is vanaf nu in handen van verschillende partijen (zie onderstaand projectplan).

Ga allemaal kijken naar het prachtige resultaat!
Februari 2016

                     


Op Boomfeestdag woensdag 16 maart a.s. vindt tussen 11.00 en 12.00 uur de feestelijke opening van de opgewaardeerde groenstrook naast de Robijn plaats. De openingshandeling wordt gedaan door de wethouders Raja Fick en Gerard IJff van de 
gemeente Roermond. De Dorpsraad nodigt alle geïnteresseerden uit om hierbij aanwezig te zijn. 

In november 2015 vond een inloopavond plaats waarbij de werkgroep groen opwaardeerplannen van de groenstrook gelegen naast de Robijn presenteerde. Tijdens deze avond zijn gesprekken gevoerd met omwonenden en belangstellenden en ideeën 
uitgewisseld over het conceptontwerp. In overleg met de gemeente Roermond zijn geopperde aanvullingen en ideeën onderzocht en daar waar mogelijk in het ontwerp aangepast. 

Het definitieve plan van aanpak is in januari 2016 door het College van Burgemeester en Wethouders goedgekeurd. Bent u benieuwd naar dit plan? Hier vindt u het projectplan en de ontwerptekening

Verwacht wordt dat rond week 10 en 11 de voorbereidende werkzaamheden op de locatie plaats zullen vinden. Denk hierbij aan grond- en freeswerk. Wanneer de werkzaamheden precies plaatsvinden is niet met zekerheid te zeggen, omdat het werk weersafhankelijk is. Op de ochtend van woensdag 16 maart zal een aantal leerlingen van BS De Octopus in het kader 
van Boomfeestdag 2016 aan de slag gaan met het planten van het kleinere plantgoed. Leerlingen hebben in de voorfase al meegedacht over de plannen van de opwaardering.

Na 16 maart zullen nog afrondende werkzaamheden plaatsvinden.


Januari 2016

Onze plannen voor het opwaarderen van de groenvoorziening aan de Robijnstraat zijn door het college van B&W  goedgekeurd! Dit betekent dat we snel aan de slag gaan met de voorbereidingen voor de uitvoering van ons projectplan. We leggen o.a. een bosplantsoen aan, planten fruitbomen en plaatsen een knuppelbruggetje als verbinding tussen de twee wadi's: zie projectontwerp. De openingshandeling voor de opgewaardeerde groenstrook is gepland op de Boomfeestdag 2016, woensdag, 16 maart.

Tijdens de inloopavond die plaats heeft gevonden op 18 november 2015 zijn er door omwonenden vragen gesteld over dit project. Onderstaand vindt u de antwoorden op deze vragen.November 2015

Vragen bezoekers infoavond opwaardering groenstrook 

Robijn d.d. 18 november 2015

- "Pad" langs oostkant wadi inrichten voor rolstoel/rollator van en naar parkeerplaats Robijnstraat? 

We handhaven het gras, er komt ook geen (half)verharding. (Half) verharding is duurder en vergt meer onderhoud. Hiervoor is geen budget beschikbaar. Daarnaast wijzigt de aansprakelijkheidspositie van de gemeente. Dit is niet wenselijk. 

- Aandacht voor hoekbeplanting, niet te hoog: ca 70 cm i.v.m. uitzicht (om de hoek). 

Dit was ook de opzet in het plan.  

- Bredere haag aan de zijde van de Robijnstraat is niet mogelijk. Dit in verband met toegang van maaimachines etc. naar het perceel. Daarnaast willen we dat het terrein een open karakter behoudt. 

- Er wordt aandacht gevraagd voor het bewateren van de nieuwe aanplant i.v.m. doodgaan beplanting. 

We nemen dit mee in de opdracht en leggen de verantwoordelijkheid hiervoor neer bij de hovenier die de opdracht gegund krijgt.

- Fruitbomen: iets grotere bomen nemen i.v.m. stevigheid. Anders risico dat bomen ‘omgeknakt’ worden. Geen 2- of 3-jarig materiaal.
Hiervoor hebben we aandacht in de aanbesteding. 

- Verzocht werd om paaltjes te plaatsen op het pad naast het Ziggo-gebouw om voertuigen te weren die een afkorting naar en van de Robijn nemen.

Dit is niet wenselijk. Het pad wordt smaller door de beplanting. Daarnaast loopt er een lus met Ziggo-kabels in de grond. Hier mogen we niets in de grond aanbrengen. Wanneer het probleem blijft, kunnen we in een later stadium bezien of hier een andere oplossing voor is. 

- Bruggetje dient goed stevig te zijn. 

Voorkeur Dorpsraad gaat uit naar een variant in hardhout i.v.m. duurzaamheid. Leuning is noodzakelijk op grond van het Bouwbesluit.  

N.a.v. een opmerking van de beheerder kunstwerken van de gemeente i.v.m. de toepassing van de knuppelbrug:

- Uitgangspunt is een draagvermogen van 2000 kg.
- Uitvoering in kunststof (geen hout) i.v.m. levensduur, invloed van weer en wind, etc.
- Stroef loopoppervlak toepassen.
- Oplegging/landhoofden: detaillering voorleggen aan beheerder Kunstwerken Wim Biermans. 

Er vindt hierover nader overleg plaats tussen Dorpsraad en gemeente.  

- Kan het gehele perceel opnieuw ingezaaid worden? 

Dit kan wel, maar is niet wenselijk. Te duur, er is bemesting nodig en nieuw gras leidt tot meer maaien en vergt dus meer onderhoud. Hiervoor is geen budget.

- Kan er gekeken worden naar het plaatsen/verplaatsen van een hondenpoepcontainer? 

Er staan twee hondenpoepcontainers vlakbij de wadi. Verzoek voor verplaatsing kan ingediend worden bij afdeling BOR (Leon van Nieuwenhoven), maar er dient wel draagvlak voor te zijn en dit dient vanuit de buurt zelf opgepakt te worden. Als er draagvlak is voor verplaatsing wordt bekeken of de nieuwe plaats voldoet aan de criteria van het hondenbeleid.

- Hoe groot is het profiel van vrije ruimte rondom pop-station glasvezel?

Hiervoor een ruimte van 5 m aan alle kanten rondom het pop-station aanhouden.